×

Error

[OSYouTube] Alledia framework not found
0
0
0
s2smodern

ESTATUTS DEL CENTRE MORAL I CULTURAL DEL POBLENOU

 

Capítol I.   La denominació, els fins i el domicili.

 

Article 1

Amb la denominació “CENTRE MORAL I CULTURAL DEL POBLENOU” (en endavant EL CENTRE), està constituïda l’Associació i es regeix pels presents Estatuts i subsidiàriament pel que estableix la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Article 2

Les finalitats de l’associació són, fonamentalment, promoure l’activitat cultural i el desenvolupament social dels habitants del Poblenou i, en especial, dels seus socis i de les seves sòcies, fomentar el sentiment de catalanitat i els valors de la vida familiar i social de les persones que integren l’entitat i promoure el coneixement i l’ensenyament de la llengua catalana i la relació amb les altres entitats culturals i associatives del barri del Poblenou i de la ciutat de Barcelona.

El Centre reconeix, com a principis bàsics, el desenvolupament del seu objecte segons l’ humanisme cristià i l’exclusió de tota activitat o conducta que pugui comprometre l’absoluta independència de l’entitat respecte de qualsevol opció política.

Les activitats que es duen a terme per complir amb les finalitats de l’associació, sense caràcter limitador, són:

 1. Muntatge i representacions d’obres de teatre de text i musicals.
 2. Grup coral. Assaigs i concerts.
 3. Tallers formatius de teatre, dansa i música.
 4. Tallers d’arts aplicades.
 5. Cursos de llengua catalana, anglesa i altres llengües .
 6. Excursions i visites culturals i formatives.
 7. Celebració de festes tradicionals.
 8. Tertúlies literàries.
 9. Ensenyament i divulgació de la sardana.
 10. Cursos i conferències diverses.
 11. Activitats de lleure i esbarjo.
 12. Activitats específiques per a infants, joves i gent gran.
 13. Participació en les activitats del barri: festa major, Coordinadora d’Entitats del Poblenou, etc.
 14. Promoure les activitats amb joves.
 15. Promoure el coneixement i l’ensenyament de la llengua catalana.
 16. Totes les altres activitats que es puguin crear en un futur.

El Centre és una entitat de caràcter social i actua sense ànim de lucre, sent els càrrecs dels seus representants legals totalment gratuïts.

Article 3

 

L’associació  té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, carrer de Pujades número 176-178.  L’àmbit d’actuació és majoritàriament a Catalunya, Països Catalans així com també pot tenir actuacions d’àmbit estatal i internacional.

Capítol II. Els socis de l’entitat, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4

Poden formar part de l’associació aquelles persones físiques amb capacitat d’obrar que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Si són menors, en edats compreses entre els 14 i els 18 anys, i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals. En cap dels dos casos poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

D’altra banda i amb caràcter extraordinari, s’estableixen les categories següents:

SOCIS DE MÈRIT.- Els qui, sent socis o sòcies de l’entitat, l’hagin afavorit materialment o hagin contribuït amb el seu zel i treball a la bona marxa i desenvolupament del Centre.

SOCIS D’HONOR.- Aquelles persones, siguin o no sòcies de l’entitat, que, en exercici de càrrecs o activitats professionals públicament reconeguts, s’hagin distingit en la defensa dels principis bàsics de l’entitat als quals fa referència l’article 2.

Article 5

Pot formar part de l’associació qualsevol persona presentant una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió en la seva primera reunió que tingui lloc, decisió que notificarà al/la sol·licitant i comunicarà a l’Assemblea General més immediata les altes i les baixes produïdes.

Article 6

Són drets del membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General, excepte els menors no emancipats, que només tenen el dret de veu si tenen més de setze anys.
 1. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

 

 1. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 1. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 1. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’entitat i més eficaç la realització dels objectius social bàsics.
 1. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 1. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 1. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 1. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 1. Formar part de les Seccions de l’associació.
 1. Posseir un exemplar dels estatuts.
 1. Consultar els llibres de l’associació.

Article 7

Són deures dels socis i de les sòcies de l’entitat:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 1. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades i aprovades d’acord amb els estatuts.
 1. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i normes de règim intern.
 1. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 8

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, la qual ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 1. No satisfer les quotes fixades.
 1. No complir les obligacions estatutàries i de règim intern.

 

Capítol III. L’Assemblea General

Article 9

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi irrenunciable.
 1. Els membres de l’associació, reunits en l’Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 1. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 10

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 1. Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.
 1. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per la Junta Directiva.
 1. Acordar la dissolució de l’associació.
 1. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 1. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 1. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 1. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, de les persones associades.
 1. Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’entitat.
 1. Ratificar les decisions de la Junta Directiva respecte a la creació o dissolució de Seccions.

La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 11

 1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 1. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti el 10 % de les persones associades, amb dret a vot; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins del termini de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud.

Article 12

 1. L’Assemblea és convocada pel president o la presidenta, previ acord de la Junta Directiva, mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 1. La convocatòria de l’assemblea s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment  i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació i consignada en els taulers d’anuncis de l’entitat, llevat d’aquelles en què s’hagin d’elegir membres de la Junta Directiva en les quals l’antelació serà de trenta dies. Aquesta comunicació es podrà fer per mitjans telemàtics a les a les persones associades que ho sol·licitin expressament.
 1. No obstant, l’assemblea quedarà vàlidament constituïda, sense necessitat de convocatòria amb els requisits esmentats, si estant reunits totes les persones associades decidissin celebrar-la.
 1. Les reunions de l’Assemblea General les presideix el president o la presidenta de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o la vicepresidenta(el/la de més edat en el cas d’haver-hi més d’un vicepresident i/o d’una vicepresidenta)o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 1. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que ha de ser signada per ell/a mateix/a amb el vist-i-plau del president o de la presidenta, incloent-hi un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General, s’aprova o s’esmena l’acta de la sessió anterior.

Article 13

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents.
 1. Un nombre de persones associades amb dret a vot que representi com a mínim el 10% del cens total pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella.

Article 14

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació amb dret a vot.
 1. Els acords es prenen per majoria de vots dels socis  i de les sòcies presents, excepte per adoptar acords sobre la separació de persones associades, el cessament de càrrecs de la Junta Directiva, la modificació dels estatuts, l’assumpció d’obligacions creditícies i préstecs, i la dissolució de l’entitat. En aquests casos, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents.
 1. En el cas d’elecció dels membres de la Junta Directiva o de qualsevol altre òrgan, si es presenten diverses candidatures surt elegida la que té un major nombre de vots.

Capítol IV.        La Junta Directiva

Article 15

 1. La Junta Directiva que regeix, administra i representa el Centre estarà constituïda, com a mínim, pels càrrecs següents: president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta, secretari o secretària, i tresorer o tresorera. També podran formar part d’aquest òrgan directiu els vocals i les vocals que es considerin necessaris. Aquests càrrecs han de ser exercits per socis o sòcies diferents.

El President podrà completar la Junta Directiva amb la designació d’un nombre de vocals mai superior al nombre de càrrecs directius elegits per l’Assemblea. Aquesta composició es completarà amb el Delegat o Delegada de cada Secció existent.

 1. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser persones associades i majors d’edat es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 1. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat emès pel secretari o la secretària sortint amb el vistiplau del president o la presidenta sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president o presidenta i la del nou secretari o secretària.
 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el seu càrrec gratuïtament.

Article 16

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits, llevat el càrrec de president o presidenta que tindrà una durada màxima de vuit anys consecutius.
 1. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 1. dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
 1. defunció o malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
 1. baixa com a soci de l’entitat.
 1. incompliment del càrrec, declarat per la majoria qualificada que estableix l’article 14.2 dels estatuts.
 1. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, el president pot designar un soci de l’entitat per ocupar provisionalment el càrrec vacant.
 1. Si es produeix el cessament o la renúncia del President o de la Presidenta, els membres restants de la junta es constituiran com a Junta Gestora que serà presidida pel vicepresident o per la vicepresidenta (el/la de més edat en el cas d’haver-hi més d’un vicepresident i/o d’una vicepresidenta) o pel/per la vocal de més edat de la Junta. Aquesta Junta Gestora convocarà, dins d’un termini màxim de trenta dies, un procés electoral a fi d’elegir una nova Junta Directiva i realitzarà, durant aquest període, les funcions d’òrgan de govern que siguin necessàries.

Article 17

La Junta Directiva es l’òrgan rector i executiu del Centre Moral i Cultural del Poblenou. En aquest òrgan correspon la direcció i administració de l’associació i de forma especial té les facultats següents:

 

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta assemblea estableixi.
 2. Representar judicialment i extrajudicial l’associació, amb facultats de delegar i d’apoderar.
 3. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 4. Proposar a l’Assemblea general la defensa dels interessos de l’associació.
 5. Proposar a l’Assemblea general la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 6. Preparar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 8. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 10. Crear les seccions i els serveis que estimi convenients per a la millor realització dels fins de l’associació.
 11. Establir grups de treball o ponències per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. En aquests grups o ponències hi figurarà sempre un membre de la Junta Directiva.
 12. Nomenar els vocals i les vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 13. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-      Subvencions o altres ajuts.

-      L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

 1. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 34.
 2. Establir normes de règim intern.
 3. Estudiar les sol·licituds d’admissió i admetre’n les pertinents.
 4. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte a la primera reunió de l’Assemblea General.
 5. Exercir qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 18

 1. La Junta Directiva ha de reunir-se com a mínim una vegada al trimestre.
 1. Ha de ser convocada prèviament pel president oper la presidenta o per la persona que el substitueixi.

Article 19

 

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada degudament i hi assisteixen la majoria dels seus membres, o quan estant reunits tots els membres de la Junta decideixen celebrar-la.
 1. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n i atorgar la representació expressa a un altre membre de la mateixa.
 1. La Junta Directiva pren els acords per majoria de vots dels assistents.
 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen llur càrrec amb diligència i lleialtat, havent de guardar secret de les informacions confidencials relatives a l’entitat, fins i tot després de cessar en el càrrec, i l’exerceixen gratuïtament.

Article 20

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

Article 21

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari amb el vistiplau del president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’aprovarà o es rectificarà l’acta de la sessió anterior.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència.

Article 22

 1. Són pròpies del president o de la presidenta les funcions següents:
 1. Dirigir i representar legalment l’entitat, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 1. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 1. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 1. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 1. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’entitat.
 1. Exercir les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 1. En cas d’absència o malaltia, el president és substituït pel vicepresident/a o pel vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI.        La tresoreria i la secretaria.

Article 23

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts a establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 24

El secretari/a ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Capítol VII. De les Seccions.

Article 25

El Centre cercarà la consecució de les seves finalitats i el ple desenvolupament dels seus objectius principalment a través de les seccions que en cada moment es creguin convenients, acollint aquelles que, a proposta dels socis i de les sòcies, poguessin fomentar aquests objectius.

Article 26

Qualsevol activitat que es desenvolupi en el Centre haurà de respectar la prioritat de les Seccions i desenvolupar-se sense perjudicar-ne el normal funcionament.

Article 27

Cada Secció estarà regida per una Comissió integrada per una Delegada o un Delegat nomenat per la Junta Directiva a proposta de la Secció i els i les Vocals que calguin per al seu funcionament i organització.

Article 28

Serà requisit indispensable per desenvolupar activitats en qualsevol de les Seccions existents, ostentar la condició de persona associada de l’entitat.

Capítol VIII.       El règim econòmic.

Article 29

Aquesta entitat no té patrimoni fundacional.

Article 30

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus socis.
 1. les subvencions oficials o particulars.
 1. les donacions, les herències o els llegats.
 1. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.

 

Article 31

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques –que s’abonaran segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 32

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

Article 33

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del/la president/a, el/la tresorer/a i el/la secretari/ària.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer.

 

 

Capítol IX.        Règim disciplinari.

Article 34

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis o les sòcies que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’entitat, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, el qualtramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta la Junta Directiva.

Les persones associades sancionades que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, el qualles confirmarà o bé les revocarà.

Arbitratge: En cas de conflicte en el funcionament de l’associació, s’anirà a un àrbitre o tribunal d’arbitratge.

Capítol X. La dissolució.

 

Article 35

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament i única per a aquest fi i obtenint una majoria qualificada de les dues terceres parts de vots afirmatius a la dissolució.

 

 

Article 36

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.
 1. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 1. Els membres de l’entitat estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 1. El romanent que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a la Fundació Privada Mossèn Pius Bosch o, si l’Assemblea així ho acorda, a l’entitat sense afany de lucre de finalitats similars a l’entitat dissolta que es determini.
 1. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

 

DILIGÈNCIA

 

Aquests són els nous estatuts de l’entitat, adaptats a la nova regulació establerta al llibre tercer del codi civil, els quals han estat aprovats en l’assemblea General Extraordinària de socis del Centre Moral i Cultural del Poblenou, celebrada el dia 18 d’octubre de 2012.

L’acord s’ha adoptat per unanimitat dels assistents.

Barcelona, 18 d’octubre de 2012

La secretària

Vist-i-plau del president